Inspiracje BPN

Inspiracje BPN – Informacje Ogólne, Mapka, Szlaki Piesze, Rowerowe oraz szlaki Kajakowe.

Baza turystyczna BPN w przygotowaniu.


Wpis do Katalogu Firm, serwisu Realne Suwałki jest nieodpłatny. Każdy wpis może być dowolnie w każdej chwili edytowany. Limit zdjęć w każdym wpisie jest 30 szt z możliwością kasowania i wgrywania na to miejsce nowych. Wpis ważny jest przez 365 dni, po tym okresie należy przedłużyć go poprzez kontakt z administratorem strony.,
Jeśli prowadzisz działalność turystyczną zgłoś poprzez formularz który znajdziesz na tej stronie lub dodaj firmę bezpośrednio w Katalogu Firm. Dodanie wpisu spowoduje automatyczną rejestrację w serwisie Realne Suwałki. Możesz także  zadzwonić pod numer 691 754 338. Uzyskasz wpis rozszerzony, bezpłatny i roczny z możliwością dowolnej zmiany i aktualizacji.

Jak dołączyć?

Tak jak w każdym przypadku, dołączyć do wydarzenia Majówka 2018 jest bardzo łatwo i wieloma drogami:
 1. Możesz swoje zgłoszenie przesłać poprzez Messenger na stronie Facebook, wysyłaj do @realnesuwalki
 2. Możesz przysłać swoje zgłoszenie poprzez e-mail na adres Administrator
 3. Możesz przesłać formularz zgłoszeniowy który znajdziesz Zgłoś Działalność Turystyczną
 4. Możesz także zadzwonić na numer +48 691 754 338
 5. Możesz także skorzystać ze strony Kontakt z Nami
Pamiętaj, dołączenie do nas nie stanowi dla Ciebie żadnego prawnego zobowiązania. Uczestnictwo w projekcie a także w innych wydarzeniach organizowanych przez Realne Suwałki jest dla Ciebie w 100% bezpłatne. Nie ponosisz żadnych opłat.

Inspiracje BPN

Inspiracje BPN
Batalion

Inspiracje BPN – czyli Biebrzański Park Narodowy (BbPN) został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej powierzchni 59.223 ha. Otulina Parku obejmuje także nieduże części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje się osiem wyłączonych z niego enklaw, obejmujących głównie wyspy mineralne w obrębie Kotliny Biebrzańskiej, zajęte pod uprawy, łąki i osadnictwo.

Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Inspiracje BPN
Łoś

Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. O międzynarodowej randze walorów przyrodniczych doliny Biebrzy świadczy również uznanie jej za ostoję ptaków o randze europejskiej, wg klasyfikacji BirdLife International. W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 200006 Ostoja Biebrzańska o powierzchni 148 508,8 ha) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  (PLH 200008 Dolina Biebrzy o powierzchni 121 002,6 ha) .

 autor: A.Grygoruk, data: 24.03.2009


MapaTurystyka w BPN


Szlaki Piesze:

 1.  PL-2549-c czerwony GUGNY – BARWIK – 9,5 km – szlak okresowo bardzo trudny!!!

  Rozpoczyna się nieopodal wsi Dobarz i prowadzi przy parkingu Barwik do wieży widokowej na “Grądziku Występ”, nad rzeką Kosódką. Stąd dalej przez uroczysko Kaliszek prowadzi do wsi Gugny. Trasa kończy się na “Carskiej Drodze” przy przystanku PKS.Szlak od wieży widokowej “Barwik” do wieży widokowej przy wsi Gugny zalecamy pokonywać pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN. Odcinek ten oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną.  Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie. Mapy i współrzędne do pobrania na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego Tutaj …

 2. PL -2544-y  żółty WIZNA – Burzyn – Twierdza Osowiec – GONIĄDZ – 64,3 km – szlak łatwy

  Dostępny dla turystyki rowerowej. Szlak rozpoczyna się w Wiźnie i przebiega skrajem Wysoczyzny Kolneńskiej. Na 10 km we wsi Burzyn znajduje się miejsce punkt widokowy. W okresie wiosennym w okolicach Brzostowa i Chylin obserwować można niespotykane ilości ptactwa wodno błotnego. Dalej trasa wiedzie przez wsie Łoje-Awissa, Czachy, Okrasin i Mścichy z liczną zabudową drewnianą, mija wieś Klimaszewnica i dochodzi do kompleksu leśnego, przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk, Kanał Rudzki i dochodzi do obiektów Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu (na miejscu jest pole biwakowe). Dalej trasa przebiega przy Forcie Zarzecznym Twierdzy Osowiec i przez wieś Budne; nieopodal wsi Wólka Piaseczna przecina rzekę Biebrzę i dochodzi do miasteczka Goniądz położonego na lewym wysokim brzegu.

 3. niebieski Osowiec Twierdza (Fort II) – Osowiec (stacja PKP) – Goniądz – Dolistowo – Jagłowo – Trzyrzeczki – Jałowo – LIPSK – 85,3 km – szlak łatwy

  Szlak oprócz odcinków Jagłowo – Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Szlak zaczyna się na parkingu przy Forcie II twierdzy Osowiec, dalej biegnie do siedziby Parku i przy fosie fortu centralnego dochodzi do Carskiej Drogi. Dalej skręca w lewo i biegnie ścieżką rowerową przez Szafranki do Goniądza. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy; w Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie Kamienna Nowa i Stara, i kończy się w Lipsku.

  autor: Artur Wisniewski, data: 07.01.2009
 4. szlak zielony LASKOWIEC – BARWIK – 36 km

  Szlak o bardzo wysokich walorach przyrodniczych zaczyna się w Laskowcu, nieopodal granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.Biegnie w pierwszej części doliną rzeki Narwi do wsi Zajki. Od tej wsi zmienia kierunek na północny i otacza od południa obwód ochronny Brzeziny. Następnie wchodzi w kompleks leśny Nadleśnictwa Knyszyn przy granicy Rezerwatu Przyrody „Szelągówka”, by poprzez wsie Krynica, Szorce i Nową Wieś dotrzeć do gminnej miejscowości Trzcianne. Od Trzciannego poprzez wieś Chojnowo wchodzi w granicę obwodu ochronnego Werykle Biebrzańskiego PN. Kończy się na „Carskiej Drodze” przy szlaku czerwonym.

 5. PL-2545-c czerwony GONIĄDZ – Wólka Piaseczna – Kapice – rzeka Ełk – RUDA – 29 km – szlak trudny

  Rozpoczyna się w Goniądzu, przecina Dolinę Biebrzy, przechodzi przez wieś Wólka Piaseczna, kompleks leśny Brzeziny Kapickie, wieś Kapice i dochodzi do rzeki Ełk. Dalej prowadzi prawym brzegiem zarastającej rzeki. Na trasie wzniesienie mineralne Dębiec (możliwość rozbicia namiotu). Następnie trasa przebiega wzdłuż licznych zarośniętych zakoli martwego koryta rzeki Ełk i dochodzi do Kanału Rudzkiego, przechodzi przez pojedyncze zagrody wsi Modzelówka z licznymi gniazdami bociana białego i kończy się we wsi Ruda.

 6. Znaki czarne: Sośnia – Marachy, 1,4 km – szlak łatwy

  Początek szlaku we wsi Sośnia (połączenie ze szlakiem żółtym). Początkowo prowadzi piaszczystą wydmą, pół kilometra dalej wchodzi w ols. Po kilkuset metrach otwiera się rozległa panorama na rozszerzający się w tym miejscu Basen Dolny Biebrzy. Szlakiem możemy dojść do punktu wysokościowego – triangułu.

 7. PL-2550-y żółty TRZCIANNE – Werykle – Chojnowo – Gugny – Stójka – Nowa Wieś – TRZCIANNE – 20,5 km – szlak łatwy

  Dostępny dla turystyki rowerowej. Prowadzi przez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie ciekawe fragmenty torfowiska wysokiego.

 8. PL-258-z zielony AUGUSTÓW – Jastrzębna -LIPSK -78,3 km – szlak łatwy

  Dostępny dla turystyki rowerowej, na 46,9 km, od wsi Wrotki przebiega skrajem otuliny BPN, prowadzi przez wieś Jaminy (drewniany kościół z końca XVIII wieku), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór (gotycko-renesansowy kościół z 1591r.) i dochodzi do wsi Jastrzębna. Dalej wiedzie przez Ostrowie Biebrzańskie, Nowy Lipsk i kończy się w Lipsku.

 9. PL-2541-y żółty TAMA – Kuligi – Orzechówka -węzeł szlaków “TAJENKO” – 20,3km
  Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama – Woznawieś (skraj wsi) i Orzechówka – węzeł szlaków “TAJENKO”

  Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przecina rzekę Jegrznię i dalej drogą leśną dochodzi do grobli łączącej Woźnawieś z leśniczówką Grzędy i szlaku czerwonego Rajgród – Grzędy. Szlak biegnie dalej skrajem “Czerwonego Bagna”, przez Orzechówkę i kończy swój bieg na rozjeździe dróg – Węzeł szlaków “Tajenko”.

 10. Więcej szlaków na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego – Tutaj…

Szlaki Rowerowe

Szlak rowerowy Polski wschodniej Green Velo

Szlak łączy pięć województw Polski wschodniej: Świetokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. Na terenie Parku szlak przebiega na długości 38 km. Szczegółowe informacje: greenvelo.pl

 1. LO -7001 y –  żółty
  RAJGRÓD– Wojdy – Rybczyzna – Woźnawieś – Kuligi – LEŚNICZÓWKA GRZĘDY
  18,3 km. Szlak łatwy.
  Szlak zaczyna się przy jeziorze Rajgrodzkim (skrzyżowanie ścieżki rowerowej Rajgród – Tama i drogi do wsi Wojdy), następnie biegnie obok jeziora Dreństwo. Dalej trasa wiedzie przez lasy Rajgrodzkie, przechodzi przez wsie: Woźnawieś i Kuligi, przecina rzekę Jegrznię, wchodzi w granice BPN i kończy się przy leśniczówce Grzędy.
 2. BK -7007 z  –  zielony
  Szlak: Grajewo – Osowiec Twierdza – Trzcianne – Tykocin Trasa: Grajewo – Kacprowo – Ruda – Sojczyn Borowy – Sojczyn Grądowy – Kapice – Przechody – Osowiec – Osowiec Twierdza – Uścianek – Wilamówka – Mroczki – Trzcianne – Wyszowate – Bajki Stare – Bajki Zalesie – Rekle – Kulesze Chobotki – Morusy – Tatary – TykocinUtrudnienia – podstawowe, odcinki piaszczyste
 3. B -11 c  –   czerwony – “Podlaski Szlak Bociani”
  O
  dcinek szlaku Tykocin – Wilkownia126 km
  Przebieg szlaku: TYKOCIN – Laskowiec – Gugny – Osowiec Twierdza – Goniądz – Dolistowo – Jasionowo – Dębowo – Jaminy -Sztabin – WILKOWNIA Podlaski Szlak Bociani jest znakowanym szlakiem rowerowym województwa podlaskiego liczącym 412,5 km. Dzięki tablicom informacyjnym umieszczonym na szlaku można poznać życie i zwyczaje bociana białego oraz dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych dostępnych wzdłuż trasy. Podlaski Szlak Bociani należy do sieci Zielonych Szlaków – Greenways w Polsce. Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu trasy służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania.
  Więcej o Podlaskim Szlaku Bocianim –tutaj.
 4. BK -7006 n  –   niebieski
  OSOWIEC-TWIERDZA
   Płochowo – Goniądz – Mońki -Jaświły -Mikicin – Karpowicze -Suchowola -Okopy – Laudańszczyzna – Ostrówek – Horodnianka – Domuraty – Zwierzyniec Wielki – Grodzisk – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Kizielany – Zabrodzie –KORYCIN– 126 km. Szlak łatwy.
 5. R -11 EURO Velo  –  zielony
  Odcinek: WIZNA Burzyn -Brzostowo -Radziłów -Klimaszewnica -Białaszewo -Okół -Ruda – Modzelówka – Pieńczykówek – Stoczek -Ciszewo -Kuligi -“Las Grzędy” -Woznawieś -Orzechówka -Tajenko –ŚLUZA SOSNOWO -106,4 km
 6. Szlak niebieski: Gugny – Trzcianne – Dziękonie – Niewiarowo – Chojnowo, długość 34,4 km
  Trasa: Gugny – Trzcianne – Boguszewo – Dziękonie – Niewiarowo – Pisanki – Milewo – Boguszki – Mroczki – Chojnowo
  Utrudnienia – podstawowe
 7. Niebieski im. Karola Brzostowskiego
  WILKOWNIA -Balinka – Jastrzębna PKP – Krasnybór -Lebiedzin -Podcisówek -Huta – SZTABIN – 44,3 km 

Szlaki Kajakowe

Szlak kajakowy rzeką Biebrzą, Rogożynek-Ruś

UWAGA!!!
Okresowe zamykanie szlaku żeglownego rzeki Biebrzy nie dotyczy turystyki kajakowej i tratwami!

Jedynym utrudnieniem mogą być duże ilości roślinności wodnej w korycie rzeki w drugiej połowie lata oraz komary! Rekompensatą jest wielka przestrzeń, dzika przyroda, silnie meandrujące naturalne koryto rzeki, liczne starorzecza i sielskie krajobrazy na wielu odcinkach . Atrakcją spływów są wiosenne bezkresne rozlewiska Biebrzy oraz bogactwo ptaków. Okres wakacji jest domeną spływów rodzinnych. Czysta woda pozwala na kąpiele i obserwacje podwodnego świata. Jesienią Biebrza zauracza kajakarzy porannymi mgłami, kluczami ptaków oraz głosami godowymi łosi i jeleni. Standard pól namiotowych jest różny, od wyposażonych w łazienki i toalety w Osowcu, Dolistowie, Goniądzu i Lipsku do pola bez żadnej infrastruktury, np. w Kamiennej Nowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca na odcinku Osowiec-Brzostowo wymagane jest dodatkowo zezwolenie Dyrektora Parku, ze względu na ograniczenie spływów z powodu sezonu lęgowego ptaków. W tym okresie zakazane jest biwakowanie na polu namiotowym Biały Grąd. Szczegóły …

Szlak kajakowy rzeką Jegrznią – szlak trudny

Rzeki Jegrznia i Ełk Trasa typowo nizinna o wyjątkowo słabym prądzie koryto częściowo zarośnięte roślinnością wodną. Szlak prowadzi z jeziora Rajgrodzkiego rzeką Jegrznią przez jezioro Dreństwo i miejscowość Woźnawieś; na 21,5 km wchodzi w granicę BPN, dalej wiedzie skrajem “Czerwonego Bagna” wśród podmokłych łąk. Następnie biegnie rzeką Ełk. Jedyne miejsce biwakowe na trasie do rzeki Biebrzy znajduje się przy starym korycie Ełku na Dębcu (należy wpłynąć ok. 2 km w starorzecze). Rzeka Ełk wpada do Biebrzy poniżej wsi Wroceń, stąd dalej kontynuujemy spływ Biebrzą. Szczegóły …

Szlak kajakowy rzeką Wissa

Rzeka Wissa, prawobrzeżny dopływ dolnej Biebrzy o długości 51,65 km wypływa nieopodal wsi Niedźwiadna, jej dorzecze tworzą liczne lecz niewielkie cieki. Nad Wissą leżą trzy historyczne, bogate w zabytki miejscowości mazowieckie: miasto Szczuczyn oraz dawne miasteczka, dziś wsie: Wąsosz i Radziłów. Trasę Wissy najlepiej rozpocząć w Wąsoszu na moście przy młynie. Szczegóły …

Mapki Szlaków Kajakowych Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Wszystkie Szlaki Kajakowe BPN-u znajdziecie na stronie Parku – tutaj…
 
Jargi
%d bloggers like this: